אביה סקיוריטי

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 

כללי

ברוכים הבאים לאפליקציה השייכת לחברת אביה סקיוריטי בע"מ (להלן: "האפליקציה").

טרם גלישתך באפליקציה והשימוש בה, אנא ראה להקפיד לקרוא את תנאי השימוש כמפורט בתקנון (להלן: "תנאי השימוש"), הואיל והשימוש ו/או הפעילות באפליקציה, מהווים את הסכמת המזמין ו/או המשתמש (כהגדרתו להלן) לכל תנאי השימוש בו ו/או כל דין ללא תנאי ו/או הסתייגות ו/או הגבלה.

למען הסר ספק, תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה נועדו להסדיר את היחסים בין חברת אביה סקיוריטי בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "אביה") ובין המזמין אשר התקשר עם החברה בהסכם למתן שירותים ללא כל תנאי ו/או הסתייגות לאחר כניסה לאפליקציה (להלן: "המזמין").

הוראות תקנון זה באות להוסיף על הוראות הסכם למתן שירותים שנחתם בין החברה לבין המזמין ובשום מקרה לא תגרענה מכל זכות של החברה ו/או מכל חובה של המזמין על-פי ההסכם או על פי כל דין; בכפוף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הסכם למתן שירותים, יגברו הוראות תקנון זה.

לצורך הנוחות בלבד, תנאי השימוש, מנוסחים בלשון זכר, אולם הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

החברה רשאית, בכל זמן, ללא כל התראה מראש ועל דעת עצמה, לשנות ו/או גרוע ו/או להוסיף מתנאי השימוש באמצעות תקנון זה, וכי כל שינוי כאמור יחייב את המזמין ו/או המשתמש לכל דבר ועניין.

בזמני סבבים או לחימה, במידה וניתנה המערכת ללא עלות, מובן ל-2 הצדדים כי תהיה מוגבלת ביכולות, כמות משתמשים ותקופת זמן ההטבה.

הצהרות והתחייבויות המזמין

המזמין מתחייב לבצע את איסוף והעברת המידע לאביה בהתאם להוראות הדין ובהתאם להוראות והנחיות נוספות שתינתנה מידי פעם על ידי אביה וזאת בשקידה והקפדה על זכויות המשתמשים באפליקציה.

המזמין מתחייב כי כל המידע המועבר על ידי המזמין לידי אביה, לרבות מידע אישי, נאסף על ידו בהתאם להוראות הדין, בהסכמתו המפורשת של משתמש הקצה ו/או כל גולש העושה שימוש באפליקציה על פי הראה (להלן: "המשתמש" או "משתמשים"); המזמין הינו האחראי הבלעדי לקבלת רשות המשתמש לאיסוף המידע אודותיו.

המזמין אשר יאסוף את הנתונים האישיים אודות המשתמשים ויעביר את נתוניהם אלה לאביה נחשב ל"מעבד המידע"

המזמין מתחייב לעשות שימוש במידע הנאסף על ידו אך ורק לשם המטרה לשמה הוא נמסר לו על ידי המשתמש ובזאת כי הובהרה לו מטרת איסוף וקבלת המידע אודות כל משתמש.

המזמין מתחייב להבהיר למשתמש את מטרת איסוף וקבלת המידע אודותיו, כמו גם כי המידע מועבר לידי אביה, שהינה הבעלים של האפליקציה.

המזמין מתחייב להבהיר למשתמש כי לא חלה עליו החובה למסור לו את המידע אודותיו.

המזמין מתחייב לאבטח את המידע המועבר אליו וכן לשמור על שלמות המידע, מניעת חשיפתו, שימוש ו/או העתקה על ידי גורמים לא מורשים.

המזמין מתחייב לשמור על סודיות המידע הנאסף על ידו; מובהר ומודגש, כי אי שמירה על סודיות על ידי המזמין ו/או מי מטעמו מהווה עבירה אזרחית ופלילית.

המזמין מתחייב לפקח על כך שעובדים ו/או גורמים אחרים שיש להם גישה למידע ישמרו על סודיות.

המזמין מתחייב לשמור על זכויותיו של כל משתמש ובכלל זה, לאפשר לו לעיין במידע הנאסף אודותיו וכן לאפשר לו לתקן את המידע ולהודיע על כך באופן מיידי לאביה, על מנת שתתקן את המידע ברישומיה; המזמין יבהיר למשתמש כי המידע אודותיו ישמר אך ורק בשפה העברית וכי הוא מוותרים על כל טענה בעניין.

המזמין יבהיר למשתמש כי בכל שלב הוא רשאי לחזור בו מהסכמתו לאיסוף המידע אודותיו, קרי, לאפשר למשתמש את מחיקתו.

המזמין מתחייב לפעול אך ורק בהתאם להנחיות מפורשות וכתובות מאת אביה.

המזמין מתחייב לקיים תיעוד מסודר של כל פעולות איסוף המידע.

המזמין מתחייב לדווח על כל פריצה ו/או גישה בלתי מורשית למאגר המידע שברשותו.

המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מבין, כמעבד המידע, כי הפרת התחייבויותיו כלפי אביה אינה מהווה רק הפרה של הסכם מתן השירותים שנחתם ביניהם, אלא חושף את המזמין לתביעות משפטיות מצד המשתמשים, כמו גם להליכים מנהליים, לקנסות כספיים ובנסיבות מסוימות, אף עלול לחשוף את המזמין להליכים פליליים.

המזמין מצהיר בזאת כי אין כל איסור, מניעה ו/או הגבלה, בין על פי דין, בין על פי הסכם ובין אחרת, בקשר להעברת המידע הנאסף על ידו לידי אביה וכי הוא בעל ההרשאה לאסוף ולהעביר את המידע כאמור לשם שימוש באפליקציה.

ידוע למזמין שאין באמור בכל הודעה שתינתן כדי לשחררו מכל חובה המוטלת עליו ביחס לאיסוף ו/או העברת ו/או שמירה על המידע אודות המשתמש.

המזמין פועל כאישיות עצמאית שאינה קשורה לאביה, וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה ו/או נזק שיקרו או ייגרמו למשתמש ו/או מי מטעמו ו/או לכל צד שלישי אחר, תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל באשר לקיום התחייבויותיו מכוח הוראות הדין והמוסכם. לפיכך, אם מכל סיבה הקשורה באיסוף ו/או העברה ו/או שמירת המידע, תוגש תביעה ו/או דרישה על ידי משתמש, כי אז מתחייב המזמין לפצות ולשפות את אביה, מיד לפי דרישתה הראשונה, בגין כל סכום, ללא יוצא מהכלל, שאביה תידרש לשלם לכל אדם בקשר עם תביעה ו/או דרישה כאמור, לרבות הוצאות משפטיות הקשורות בכך.

 

תכני האפליקציה והגבלת אחריות

האפליקציה ותוכנה, לרבות (ולא רק) המידע הכלול והמופיע בה וכן התוכנה התומכת באפליקציה, מוצגים כמות שהם ("as is"), כל אלו נעשו תוך מאמץ סביר כי החומר הכלול באפליקציה יהיה מדויק ועדכני, אולם יתכן ובמידע כאמור קיימים טעויות טכניות ו/או פערי זמן לעדכון ו/או שינויים אשר הוכנסו על ידי גורמים זרים ו/או תקלות מחשב וטעויות אנוש ולכן אין החברה אחראית לאי הדיוקים ו/או לטעויות שנמצאו במידע המצוי באפליקציה וכל שימוש בה נעשה על אחריותו של המשתמש.

החברה רשאית בכל זמן שתחפוץ וללא כל מתן הודעה מוקדמת, לבצע שינויים באפליקציה בכולה או בחלקה, לרבות ביצוע עדכוני גרסאות ו/או שדרוגי מערכת ו/או כל שינוי אחר וכן להפסיק את הפעלת האפליקציה במלואה או חלקה באופן תמידי או זמני.

השימוש באפליקציה באחריותו הבלעדית של המשתמש. החברה מסירה כל אחריות ו/או חבות בגין נזק, תקלה, שיבוש, טעות, אי דיוק באפליקציה והאחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם  מהשימוש באפליקציה מוטלת על המשתמש בלבד. החברה, נושאי המשרה בה, עובדיה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אגבי הנובע מכניסה של משתמש לאפליקציה ו/או כל שימוש אחר שנעשה בה. המשתמש מוזהר גם כי עשויים להימצא באפליקציה וירוסי מחשב ועל כן על המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למכשיר שלו.

ייתכן וכי באפליקציה יופיעו קישוריות המפנים לאפליקציות ו/או אתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים האחרים"), אשר אינם תחת פיקוחה של החברה ואין לחברה כל שליטה בהם, לרבות (ולא רק) אמינות תוכנם, חוקיותם, אבטחתם וכדו', לפיכך החברה מסירה כל אחריות ו/או חבות מכל מין וסוג שהוא בגין נזק ו/או פגיעה שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מביקור באתרים האחרים וכי אין בקישוריות לאתרים האחרים כדי להעיד על קשר כלשהו עם החברה, לרבות (ולא רק) בכל הקשור לזכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן המפורסם באתרים האחרים. כל שימוש שנעשה על ידי משתמש באתרים האחרים הינו באחריות המשתמש בלבד.

 

קניין רוחני

 

האפליקציה ותוכנה, עיצוב האפליקציה, התמונות, הטקסטים, זכויות היוצרים, סימני המסחר, התוכנה וכל חומר אחר המופיע באפליקציה שייכים לחברה ו/או מי מטעמה, והם מוגנים על פי דיני מדינת ישראל והדין הבינלאומי.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשנות, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי בכל דרך שהיא כל חומר המופיע באפליקציה בין במישרין בין בעקיפין, בין באופן מלא ובין באופן חלקי וכי  אין באפליקציה (במפורש או במשתמע), משום מתן רישיון או זיכיון או זכות שימוש בכל המופיע בו, לרבות (ולא רק) סימני המסחר, תמונות, טקסטים וכל המוצג בו, ללא הסכמה של החברה או צד שלישי ככל והוא הבעלים של הזכויות, מראש ובכתב.

 

מדיניות פרטיות ואבטחת מידע

מטרת מדיניות זו נועדה להסביר את נוהל החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באפליקציה, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באפליקציה או הנאסף על-ידה בעת השימוש באפליקציה. למעט אם צוין במפורש אחרת למונחים מוגדרים תהא המשמעות שניתנה למונחים אלו בהסכם תנאי השימוש.

המידע שנאסף (להלן: "המידע")

החברה אוספת מידע כדי לספק שירותים טובים יותר לכל המשתמשים שלה – החל מפרטים בסיסיים ועד לפרטים מורכבים יותר וכן להציג לך הודעות רלוונטיות תוך שימוש באפליקציה. המידע שהחברה אוספת, ואופן השימוש במידע זה, תלוי באופן שבו אתה בוחר להשתמש באפליקציה וכיצד אתה מנהל את הגדרות הפרטיות שלך.

לאחר התקנת האפליקציה, החברה אוספת מידע אודות השימוש באפליקציה ומידע מהמכשיר שבו מותקנת האפליקציה, לצורך מתן השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה, בין היתר, לצורך אספקת שירותי האפליקציה, תחזוקת ושיפור השירותים, מדידת ביצועים, יצירת קשר והגנה על החברה, המשתמשים והציבור.

במסגרת זו, אנו אוספים מידע על הפעילות שלך באפליקציה, בו אנו משתמשים כדי לספק לך את השירותים של האפליקציה. פרטי הפעילויות שאנו אוספים עשויים לכלול:

  • מידע מפורט על המיקום ומידע על מסלול תנועתך נאסף, למשל, בצורת אותות GPS בשילוב עם חותמת זמן ומידע נוסף אשר נשלח על ידי המכשיר הנייד שלך שבו מותקן ומופעל היישום. מיקום זה ומידע על המסלול. סוג נתוני המיקום שאנו אוספים תלויים בחלקם בהגדרות המכשיר והגדרות החשבון שלך;
  • מונחים או מקומות אותם חיפשת;
  • צפיות ואינטראקציות עם תוכן ומודעות;
  • הקלטות של הקול שלך ושל אודיו בעת שימוש בתכונות הכוללות קול ואודיו;
  • מסרי תקשורת או תוכן אחר שבחרת לשתף עם צד שלישי כלשהו במסגרת השימוש באפליקציה;
  • הפעילות שלך באתרים ואפליקציות של צד שלישי שבחרת לקשר לחשבון האפליקציה ​​או האינטראקציה שלך עמה באמצעות השירותים הניתנים במסגרתה;
  • איסוף ותיעוד תדירות השימוש באפליקציה ואת משך זמן השימוש, שם וסוג המכשיר, המזהים הייחודיים, סוג וגרסת מערכת ההפעלה, צריכת בטריה, דפי הרשת של צד שלישי או יישומים שבהם אתה מבקר או משתמש או מבצע בהם אינטראקציה באמצעות האפליקציה, מידע שנצפה באפליקציה, הודעות שמוצגות בפניך או שאתה צופה בהן או מקליק עליהן, את העובדה שהשתמשת באפליקציה כדי לתקשר עם משתמשים אחרים ואת העובדה שהשתמשת באפליקציות / שירותים של צד שלישי באמצעות האפליקציה כדי לתקשר עם צדדים שלישיים ומשך הזמן של תקשורת כזו, כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) ושם המתחם (Domain) שאתה משתמש בו על מנת לגשת לאפליקציה, ואת המיקום הגיאוגרפי של המכשיר שאתה משתמש בו כדי להתחבר ולהשתמש באפליקציה;
  • ייתכן שהחברה גם תאסוף מידע על יישומים המותקנים במכשיר שלך שהאפליקציה יכולה להתחבר אליהם;
  • אנו גם אוספים מידע על האינטראקציה של המכשירים שלך עם השירותים שלנו, כולל, דוחות קריסה, פעילות מערכת, ואת התאריך, השעה וכתובת ה-URL של בקשתך.

המידע יישמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

החברה עושה מאמצים מסחריים רבים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים. איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת- החברה משתמשת  בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים בכדי להגן על המידע  מפני גישה, ו/או שימוש ו/או גילוי לבלתי מורשים בחברה ו/או צדדים שלישיים מכח ההסכם ו/או הדין.

כל הנתונים המוזנים על ידי המשתמשים אל מערכת המחשוב של האפליקציה נשמרים על גבי שרת מסדי הנתונים של האפליקציה, אשר הינו מנותק משרת הרשת. כך, נתוני המשתמשים נשמרים חסויים ומאובטחים מפני חדירה ו/או גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של האפליקציה.

החברה תהא רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באפליקציה – ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באפליקציה – לצורך שיפור השירותים באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך בהתאם להוראות חוק הספאם.

החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים האפליקציה. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האפליקציה אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. על כן החברה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותו באינטרנט.

המידע הנמסר על ידי המשתמש כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באפליקציה, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באפליקציה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באפליקציה.

ברירת דין ומקום שיפוט

על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

פרטי החברה

כל הודעה לחברה בקשר עם תנאי השימוש תעשה אליה בפרטים שלהלן:
חברת אביה סקיוריטי בע"מ
טלפון 08-9999787
פקס 08-9999785
דוא"ל  : [email protected]

דילוג לתוכן